1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv Kulturni center Janeza Trdine
Odgovorna uradna oseba Vesna Dular, direktorica
Datum prve objave kataloga 4. 9. 2008
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.kcjt.si/
Druge oblike kataloga tiskana oblika je dostopna v tajništvu zavoda vsak delavnik med 10. in 12. uro

2. Splošni podatki o Kulturnem centru Janeza Trdine in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja

Kulturni center Janeza Trdine je javni zavod, ustanovljen za trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev. Skozi vzgojno-izobraževalne vsebine, namenjene otrokom in mladim, vpliva na oblikovanje estetskega in umetniškega čuta. Zavod omogoča poklicno in kakovostno produkcijo ter opravlja vlogo kulturnega žarišča na Dolenjskem.
Delovanje zavoda je usmerjeno v:

 • vnašanje in promocijo kakovostnih vsebin kulturnega življenja v občini in njene kulturne dediščine,
 • razvijanje naprednih kulturnih vsebin s prepoznavno lokalno ustvarjalno noto ter z regijskim in mednarodnim dometom,
 • vzpostavljanje vzvodov za različna medsebojna strokovna, interesna in projektna partnerstva,
 • vzgojo za razvijanje kulture kot osebne in skupne vrednote vseh generacij,
 • negovanje, spodbujanje in promocijo ljubiteljske kulture,
 • promocijo in spodbujanje obiskovanja kulturnih prireditev in dogodkov,
 • razvijanje kritične presoje kakovosti in primernosti kulturnih prireditev in dogodkov.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Kulturni center Janeza Trdine nima notranjih organizacijskih enot.

Organigram Kulturnega centra Janeza Trdine

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Vesna Dular, univ. dipl. org. dela, direktorica,
Kulturni center Janeza Trdine, Novi trg 5, 8000 Novo mesto,
telefon: 041 667 510 ali 07 393 03 97,
elektronski naslov: vesna.dular@kcjt.si.

Saša Šepec, univ. dipl. ped. in prof. soc., organizatorica in koordinatorica programov,
Kulturni center Janeza Trdine, Novi trg 5, 8000 Novo mesto,
telefon: 041 502 022 ali 07 393 03 93,
elektronski naslov: sasa.sepec@kcjt.si.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja Kulturnega centra Janeza Trdine

Zakonske in druge podlage za delovanje Kulturnega centra Janeza Trdi

 1. Sklep o ustanovitvi Kulturnega centra Janeza Trdine (Uradni list RS, št. 79/2003).
 2. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006-ZFO-1, Odl.US: U-I-35/04-11 in 53/2007).
 3. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO).
 4. Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007 (Uradni list RS, št. 28/2004).
 5. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP).
 6. Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06).
 7. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A).
 8. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06).
 9. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06).
 10. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/07).
 11. Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/1994, 13/1995 Odl.US: U-I-117/93-28, 36/1996, 20/1997-ZDPra, 39/1999-ZMPUPR, 86/1999 Odl.US.

Interni predpisi

 1. Pravilnik o računovodstvu
 2. Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Kulturnem centru Janeza Trdine
 3. Poslovnik o delu Sveta zavoda Kulturnega centra Janeza Trdine
 4. Pravilnik o povračilih stroškov, ki jih imajo delavci pri delu, oz. v zvezi z delom, in drugih osebnih prejemkih
 5. Pravilnik o delovnem času v Kulturnem centru Janeza Trdine
 6. Izjava o varnosti z oceno tveganja
 7. Požarni red
 8. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v javnem zavodu Kulturni center Janeza Trdine

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam / povezave z dokumenti

 1. Program razvoja Kulturnega centra Janeza Trdine za obdobje 2008-2013
 2. Program in finančni načrt Kulturnega centra Janeza Trdine za leto 2008
 3. Program in finančni načrt Kulturnega centra Janeza Trdine za leto 2007
 4. Povzetek letnega poročila Kulturnega centra Janeza Trdine za leto 2007
 5. Povzetek letnega poročila Kulturnega centra Janeza Trdine za leto 2006

2.e Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij / povezave na strani

 1. Objava prostih delovnih mest
 2. Drugi razpisi in povabila k sodelovanju

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Vse informacije so dosegljive na spletnih straneh Kulturnega centra Janeza Trdine, v pisni obliki pa tudi v tajništvu zavoda.
Telefon: 07 393 03 90 ali 393 03 97; e-pošta: vesna.dular@kcjt.si
07 393 03 90 ali 393 03 93; e-pošta: sasa.sepec@kcjt.si

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značajaSeznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

Pregledi prireditev in obiskovalcev po različnih kriteriji

 • Podatki iz letnih poročil KCJT
 • Podatki o programu KCJT

 

direktorica
Vesna Dular