Nazaj na novice 3. november 2017

OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST V ZAVODU NOVO MESTO - VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III - za področje oblikovanja.

 

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (Zavod Novo mesto) objavlja 1 (eno) prosto delovno mesto:

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III - za področje oblikovanja (šifra delovnega mesta: I017161)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) ali

visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) oziroma specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) ali

specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnjo) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) ali

magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) oziroma magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)

magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)

 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj

 • obvladanje računalniških orodij (Word, Excel, Outlook, Power Point, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, AutoCAD)

 • veljaven vozniški izpit B kategorije


 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali:

 • avtorstvo uveljavljenih CGP oz. kreativ za različne firme, dejavnosti oz. produkte,

 • izkušnje pri oblikovanju prostorskih in scenskih ureditev zunanjih površin za posebne priložnosti oz. dogodke ter izkušnje v snovanju, izvedbi in promociji kulturnih dogodkov,

 • pripravljenost opravljanja del izven njegovega strokovnega področja.


 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.


 

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • priprava idejnih zasnov in izdelava oblikovnih rešitev za programska gradiva v domeni zavoda

 • upravljanje in skrb za dokumentacijo, povezano z oblikovnimi rešitvami

 • priprava predlogov oblikovnih rešitev blagovnih znamk zavoda, letnih oblikovnih pojavnosti, projektnih CGP in predlogov vsebinsko podobnih nalog

 • priprava in permanentna nadgradnja celostne CGP zavoda in priprava oblikovalskih rešitev na področju delovanja zavoda

 • organizacija in koordinacija izvedbe produkcije vseh tiskovin, spletne podobe in ostalega oblikovanega materiala

 • sodelovanje pri kreiranju in uresničevanju projektov v zavodu

 • kontrola podatkov in priprava poročil za svoje področje dela

 • druga dela in naloge po navodilih direktorja


 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu ter priložena ustrezna dokazila, ki to potrjujejo,

 3. izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.


 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s poskusnim 1-mesečnim delom.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – Oblikovalec kreativni vodja« na naslov: Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 5 dni po objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in spletni strani Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: zaposlitev@kcjt.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 07 393 03 97 pri Vesna Dular.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.