Nazaj na novice28. februar 2018

Javno naročilo za postavitev, gostovanje in vzdrževanje spletnih strani.

 

ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

vabi k oddaji ponudbe za postavitev, gostovanje in vzdrževanje spletnih strani

Razpisna dokumentacija

Predmet javnega naročila je vzpostavitev spletnih portalov Zavoda Novo mesto, vključno s prenosom podatkov iz sedanjih portalov in vnosom novih vsebin: priprava koncepta postavitve spletne strani, programiranje, postavitev, oblikovanje grafičnih elementov in vnos besedil in datotek, vzpostavitev testnega delovanja portalov in izvajanje prilagoditev v testnem obdobju: 1 mesec po potrjeni končni različici postavljenih portalov, vzdrževanje in gostovanje spletnih portalov: 48 mesecev od začetka produkcijskega delovanja portalov.

*Opcijsko: izdelovalec/ponudnik lahko v ponudbo ločeno vključi tudi izdelavo aplikacije za androide in Apple mobilne naprave.

Predvideni roki izvedbe vseh razpisanih del:

  • priprava koncepta postavitve spletne strani: 1 teden od podpisa pogodbe,
  • programiranje, postavitev, oblikovanje grafičnih elementov in vnos besedil in datotek: 1 mesec od potrjenega koncepta postavitve portalov,
  • vzpostavitev testnega delovanja portalov in izvajanje prilagoditev v testnem obdobju: 1 mesec po potrjeni končni različici postavljenih portalov,
  • vzdrževanje in gostovanje spletnih portalov: 48 mesecev od začetka produkcijskega delovanja portalov.

Časovnica postopka

 

Rok za postavitev vprašanj

do 09. 3. 2018

Rok za predložitev ponudb

do 16. 3. 2018

Odpiranje ponudb in izbor izvajalca

najkasneje do 23. 3. 2018

Podpis pogodbe

najkasneje do 30. 3. 2018

 

Kontaktna oseba naročnika: Jure Dolinar

E-poštni naslov: jure.dolinar@novomesto.si

Telefonska št: 041 399 659

 

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

osebno ali po pošti na naslov: ZAVOD NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto

Ponudba mora v vložišče naročnika prispeti najkasneje do 16. 3. 2018 do 15. ure. Naročnik ponudnike poziva, da v izogib kasnejšim težavam zahtevajo potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe pri pooblaščeni osebi naročnika. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail ponudnika.

Čas veljavnosti ponudbe: najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

Dodatno naročilo

Naročnik si v fazi sklenjene pogodbe na podlagi konkretnega javnega naročila pridržuje pravico do spremembe pogodbe brez novega postopka javnega naročanja, na način in pod pogoji, določenimi v ZJN-3. Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo je mogoča samo v primeru, da so za to izpolnjeni pogoji, ki jih za spremembo pogodb določa ZJN-3.

 

Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev te razpisne dokumentacije.

POGOJ 1 Reference

Ponudnik je v zadnjih treh poslovnih letih (2015, 2016 in 2017) uspešno izvedel vzpostavitev in izvajal vzdrževanje vsaj 3 (treh) spletnih portalov. Naročnik bo štel kot ustrezno referenco tudi referenco, pri kateri obdobje vzdrževanja presega to triletno obdobje, če se je storitev vzdrževanja izvajala v zahtevanem obdobju in izpolnjuje druge zahteve naročnika.

POGOJ 2 Kadrovske zahteve

Ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti predmetno javno naročilo, za katerega daje ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben za izvedbo javnega naročila in imeti ves čas izvajanja javnega naročila zadostno število ustrezno usposobljenega osebja, tako da bo lahko zagotavljal nemoteno in kakovostno izvajanje razpisanih del.

Reference in kadrovske zahteve z dokazili in obrazložitvijo mora ponudnik navesti v prilogi k ponudbi.

Več informacij, tehnične zahteve in funkcionalnost.