Nazaj na novice22. september 2017

OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST V ZAVODU NOVO MESTO - PODROČNI SVETOVALEC ZA TURIZEM

 

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (Zavod Novo mesto) objavlja 1 (eno) prosto delovno mesto:

PODROČNI SVETOVALEC I

(turizem)

(šifra delovnega mesta: I017111)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • obvladanje računalniških orodij (Word, Excel, Power Point, Outlook),
 • veljaven vozniški izpit B kategorije.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z več delovnimi izkušnjami  pri delu v javnih zavodih in javni upravi na področju turizmu. Prednost bodo imeli tudi kandidati z opravljenim strokovnim izpitom iz ZUPA.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv s področja turizma in sorodnih področij
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov s področja turizma in sorodnih področij za oblikovanje zahtevnejših gradiv
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov
 • priprava predlogov razvoja turistične dejavnosti
 • vodenje turističnih projektov
 • komuniciranje in sodelovanje z vsemi deležniki na področju turizma
 • sodelovanje pri pripravi razpisnih dokumentacij
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti
 • druga dela in naloge po navodilu direktorja.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, leto pridobitve izobrazbe in ustanova, kjer je bila izobrazba  pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu ter priložena ustrezna dokazila, ki to potrjujejo,
 3. izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s poskusnim delom v trajanju 1 meseca.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – Področni svetovalec I« na naslov: Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 3 dni po objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in spletni strani Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@kcjt.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 041 667 510, pri Vesni Dular.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.