Nazaj na novice 3. november 2017

OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST V ZAVODU NOVO MESTO - VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III - projektni vodja

 

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (Zavod Novo mesto) objavlja 1 (eno) prosto delovno mesto:

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III - projektni vodja (šifra delovnega mesta: I017161)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) ali

visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) oziroma specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) ali

specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnjo) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) ali

magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) oziroma magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)

magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)

 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj

 • obvladanje računalniških orodij (Word, Excel, Outlook, Power Point)

 • veljaven vozniški izpit B kategorije


 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali:

 • poznavanje nacionalne in mednarodne kulturno-umetniške produkcije

 • izkušnje s prijavami na nacionalne in mednarodne razpise ter z vodenjem projektne dokumentacije

 • sposobnost delovanja v projektnem timu in vodenje projektnih timov

 • poznavanje PR in oglaševalskih orodij

 • poznavanje avdio in video sistemov za organizacijo večjih dogodkov


 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.


 

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje projektnega dela

 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte

 • koordinacija izvedbe projektov, prireditev in dogodkov v izvedbi zavoda

 • opravljanje najzahtevnejših nalog s področja delovanja zavoda

 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv

 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih dokumentov

 • samostojno opravljanje vseh ostalih del z delovnega področja, ki ustrezajo strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu

 • druga dela in naloge po navodilih direktorja.


 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu ter priložena ustrezna dokazila, ki to potrjujejo,

 3. izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.


 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.


 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s poskusnim 1-mesečnim delom.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – Oblikovalec kreativni vodja« na naslov: Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 5 dni po objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in spletni strani Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov zaposlitev@kcjt.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 07 393 03 97 pri Vesna Dular.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.